Mateřská škola Ledeč nad Sázavou

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

Identifikační čísla dětí přijatých k  01.09. 2023:

Mateřská škola Stínadla:

1061, 1011, 1009, 1059, 1081,1087, 1067, 1057, 1033, 1027, 1032, 1042, 1080, 1065, 1015, 1013, 1058, 1070, 1037, 1025, 1071, 1044, 1034, 1049, 1016, 1010, 1079, 1075, 1086, 1062, 1036, 1077, 1047

Mateřská škola 28. října:

1021, 1046, 1035, 1085, 1073, 1089, 1088, 1040, 1076, 1018, 1051, 1020, 1066, 1031, 1012, 1017, 1022, 1064

Mateřská škola Družstevní:

1056, 1060, 1019, 1048, 1053, 1028, 1063, 1050, 1068, 1078, 1045, 1043, 1041, 1084, 1074, 1052, 1039, 1026

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd bude k dispozici koncem srpna 2023 na vstupech do budov MŠ a webu MŠ.

Prosíme zákonné zástupce nepřijatých dětí, aby se osobně dostavili pro rozhodnutí o nepřijetí do kanceláře ředitelky na MŠ Stínadla k případné další konzultaci.

Termín vyzvednutí: od pondělí 29.05. do úterý 31.05. v dopoledních hodinách.

 

V Ledči nad Sázavou dne: 24.05. 2023

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

(Zápis ukrajinských dětí proběhne ve stejném termínu a za stejných podmínek.)

se uskuteční prezenčně za přítomnosti dětí a rodičů v budově MŠ Stínadla 1049 v kanceláři ředitelky v termínu:

 • 02.05. 2023 pro děti s povinným předškolním vzděláváním ve školním roce 2023/24 s trvalým bydlištěm v Ledči nad Sázavou a místních částí (Habrek, Horní Ledeč, Souboř, Obrvaň)
 • 03.05. 2023 pro děti s trvalým bydlištěm v Ledči nad Sázavou a místních částí (Habrek, Horní Ledeč, Souboř, Obrvaň)
 • 04.05. 2023 pro děti  s trvalým bydlištěm mimo Ledeč nad Sázavou    

v době od 09.00 hodin do 11.00 hodin a od 12.00 hodin do 15.00 hodin ( 2,3,4 května 2023 )

Zákonní zástupci jsou povinni u zápisu doložit:

 1.  Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – ke stažení na webových stránkách školy či k vyzvednutí ve vestibulu Městského úřadu Ledeč nad Sázavou v úřední dny ( pondělí, středa do 17.00 hodin). Důležité: datum na žádosti musí souhlasit se dny, kdy je zápis vyhlášen (tj. 2,3,4. května 2023). Pokud bude na žádosti uvedeno jiné datum, než je stanoveno – žádost bude posuzována jako neplatná!
 2. Rodný list dítěte ( popřípadě cestovní pas dítěte)
 3. Potvrzení od lékaře – Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 4. Cizinci– občané Evropské unie doloží potvrzení o přechodném pobytu. Ostatní cizinci povolení k pobytu na území České republiky podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/24 začíná pro děti narozené od 01.09. 2017 do 31.08. 2018


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ STANOVENÁ ŘEDITELKOU ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) stanovila ředitelka Mateřské školy Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, tato kritéria:

Kritéria přijetí:

 1. Děti 3 leté a starší ( nar. do 31.08. 2020 ) s trvalým pobytem Ledeč nad Sázavou včetně místních částí Habrek, Horní Ledeč, Obrvaň, Souboř.

Starší dítě má přednost.

Dle volných míst pak děti z okolních obcí, které nespadají trvalým bydlištěm do Ledče nad Sázavou. Starší dítě má přednost.

Doplňující informace:

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o tom, na které pracoviště MŠ a do které třídy bude dítě přijato a o stanovení zkušebního pobytu dítěte – §34 odst. 3. zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Pro řešení sporných případů dětí umístěných současně na jednom místě pořadí (stejný věk) stanovuje ředitelka doplňující kritérium: výběr losem.

Informace pro rodiče ohledně stravování.

Pro školní rok 2022 – 2023

Ceny za stravné:

Výše finančního normativu je stanovena dle vyhlášky č: 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování a podle regionálních cen. Strávníci jsou rozděleni do věkových skupin podle věku, kterého dosáhnou během školního roku (1. září – 31. srpna).

 

Děti v MŠ 3 – 6 let:                                           Děti v MŠ 7 – 10 let

Přesnídávka:                10,-kč                                           11,-Kč

Oběd:                            20,-kč                                           23,-Kč

Svačina:                        10,-kč                                           11,-Kč

Pitný režim:                   2,-Kč                                             2,-Kč

 

CELKEM:                        42,-Kč                                         47,-Kč

Nápoj pro diety:             6,-Kč                                          6,-Kč

Umístění nově přijatých dětí do jednotlivých tříd Mateřské školy Ledeč nad Sázavou pro školní rok 2022 – 2023

Mateřská škola Stínadla:

Třída Motýlků: 953, 956, 941, 950, 887, 934, 898, 955, 952, 997

Třída Žabky: 880,899, 917, 904, 886, 939, 902, 892, 996

Třída Včelky: 963, 916, 967, 915, 881, 971, 893, 888

Třída Berušky: 932, 922, 930, 903, 885, 937, 901, 943, 991

Mateřská škola 28. Října:

Třida Štěňátka: 993,929, 938, 936, 928, 927

Třída Koťátka: 919, 890, 889, 894, 994, 891, 883, 973, 933, 900, 884, 833

Mateřská škola Družstevní:

Třída Stonožky: 995, 985, 982

Třída Mravenečci: 962, 987, 909, 979, 975, 972

 

30.08. 2022 /úterý/ se budou konat třídní schůzky pro zákonné zástupce nově přijatých dětí ve třídách, kam budou děti docházet. Začátek ve 14.00 hodin. Rodiče budou informováni o organizaci MŠ a průběhu vzdělávání ve školním roce 2022 – 2023.

Tyto schůzky proběhnou na všech mateřských školách / Stínadla, 28. Říjen, Družstevní /

Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy pro děti z Ukrajiny pro školní rok 2022 – 2023

Identifikační čísla dětí přijatých od 01.09. 2022 

 • 991,993,994,995, 996,997

Prosíme zákonné zástupce nepřijatých dětí, aby se osobně dostavili pro Rozhodnutí o nepřijetí do kanceláře ředitelky na MŠ Stínadla. Termín vyzvednutí: do 17.06. 2022 v dopoledních hodinách.

Jarmila Dvořáková                                                                                                                                                                                                                   

ředitelka mateřské školy

Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy pro školní rok 2022 – 2023

Identifikační čísla dětí přijatých k  01.09. 2022:

Mateřská škola Stínadla:

953,880,899,963,916,956,932,941,967,915,922,917,950,930,903,904,886,881,887,971,885, 934,898,893,888,939,937,901,902,892,955,943,952

Mateřská škola 28. Října:

891,933,900,884,938,973,927,929,890,889,883,936,919,928,894,896

Mateřská škola Družstevní:

972,909,897,982,975,962,979,985

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd bude k dispozici koncem srpna 2023 na vstupech do budov MŠ a webu MŠ.

Prosíme zákonné zástupce nepřijatých dětí, aby se osobně dostavili pro rozhodnutí o nepřijetí do kanceláře ředitelky na MŠ Stínadla k případné další konzultaci.

Termín vyzvednutí: od pondělí 23.05. do úterý 31.05. v čase od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V Ledči nad Sázavou dne: 19.05. 2022

РЕЄСТРАЦІЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ В ДИТЯЧИЙ САДОК НА 2022 – 2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Дитячий садочок Ледеч над Сазавою, фінансована організація

Stínadla 1049, 58401 Ledeč nad Sázavou

ID: 71004084

тел. 569 726 629, ел. пошта: msledec@seznam.cz

РЕЄСТРАЦІЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ В ДИТЯЧИЙ САДОК НА 2022 – 2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

відбудеться в будівлі дитсадка Стінадла 1049 в кабінеті директора: 01.06. 2022 рік з 09:00 до 11:00

з 12:00 до 15:00

При реєстрації, законний представник зобов’язані додати:

1. Заповнена заява про зарахування дитини до дошкільної освіти

завантажити на веб-сайті дитсадка або забрати у вестибюлі мерії

Ледеч-над-Сазавою в офіційні дні (понеділок, середа до 17:00)

2. Свідоцтво про народження дитини (або паспорт дитини)

3. Підтвердження від лікаря

Відповідно до § 50 Закону про охорону здоров’я, умовою прийому дитини до дитячого садка є обов’язкова наявність всіх встановлених регулярних щеплень або підтвердження, що дитина має імунітет до інфекції або не може пройти вакцинацію як особисте протипоказання.

Цей обов’язок не поширюється на дитину, яка здобуває обов’язкову дошкільну освіту.

4. Паспорт законного представника (це також можуть бути бабуся, дідусь, повнолітній брат або сестра або особа, яка має дитину на опіці).

Довідка про тимчасове проживання або чесне свідчення особи, з якою проживає сім’я.

У 2022/23 навчальному році розпочинається обов’язкова дошкільна освіта для дітей, які народилися

з 01.09. 2016 по 31.08. 2017 рік

У Ледеч-над-Сазавою 10.05. 2022 рік

Ярміла Дворакова

директор дитячого садка

 

КРИТЕРІЇ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ, ВСТАНОВЛЕНІ ДИРЕКТОРОМ ДИТЯЧОГО САДКА

Відповідно до § 164 ч. 1 лист а) Закону № 561/2004 Зб. про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про школу) зі змінами та Законом № 67/2022 Зб. (Lex Ukraine Education) Директор дитячого садка «Ледеч-над-Сазавою», фінансованої організації, визначила, що у 2022/2023:

Критерії прийому

1. Діти від 3 років і старші (народжені до 31 серпня 2019 року) з постійним місцем проживання Ледеч-над-Сазавою, включаючи місцеві райони Габрек (Habrek), Горні Ледеч (Horní Ledeč), Обрвань (Obrvaň), Соубор (Souboř).

Старші дити мають перевагу.

При наявності вільних місць, будуть приняті діти з навколишніх міст, які не належать до Ледче-над-Сазавою. Старша дитина має перевагу.

Додаткова інформація:

Директор дитячого садка вирішує, до якого дитячого садка і в яку группу буде прийнята дитина, а також про визначення випробувального терміну перебування дитини – § 34, параграф 3 Закону 561/2004 Coll., Закону про освіту.

Для вирішення спірних випадків у дітей, розміщених в одному місці в один і той же час (одного віку), директор встановлює додатковий критерій: відбір за жеребкуванням.

У Ледеч-над-Сазавою 10.05. 2022 рік

Ярміла Дворакова

директор дитячого садка

Zápis dětí z Ukrajiny do mateřské školy pro školní rok 2022 – 2023

Zápis dětí z Ukrajiny do mateřské školy pro školní rok 2022 – 2023 se uskuteční v budově MŠ Stínadla 1049 v kanceláři ředitelky v termínu: 01. 06. 2022 v době od 9.00 hodin do 11.00 hodin a od 12.00 hodin do 15.00 hodin.

Zákonní zástupci jsou povinni u zápisu doložit:

 1. Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzděláváníke stažení na webových stránkách školy či k vyzvednutí ve vestibulu Městského úřadu Ledeč nad Sázavou v úřední dny ( pondělí, středa do 17.00 hodin)
 2. Rodný list dítěte ( popřípadě cestovní pas dítěte)
 3. Potvrzení od lékaře – Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 4. Cestovní pas zákonného zástupce (může být i prarodič, zletilý sourozenec, nebo osoba, která má dítě svěřené do péče). Potvrzení o přechodném bydlišti, nebo čestné prohlášení osoby u které je rodina ubytována.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/23 začíná pro děti narozené od 01.09. 2016 do 31.08. 2017

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ STANOVENÁ ŘEDITELKOU ŠKOLY

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) stanovila ředitelka Mateřské školy Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, tato kritéria:

Kritéria přijetí:

1. Děti 3 leté a starší ( nar. do 31.08. 2019 ) s trvalým pobytem Ledeč nad Sázavou včetně místních částí Habrek, Horní Ledeč, Obrvaň, Souboř.

Starší dítě má přednost.

Dle volných míst pak děti z okolních obcí, které nespadají trvalým bydlištěm do Ledče nad Sázavou. Starší dítě má přednost.

Doplňující informace:

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o tom, na které pracoviště MŠ a do které třídy bude dítě přijato a o stanovení zkušebního pobytu dítěte – §34 odst. 3. zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Pro řešení sporných případů dětí umístěných současně na jednom místě pořadí (stejný věk) stanovuje ředitelka doplňující kritérium: výběr losem.