Mateřská škola Ledeč nad Sázavou

Zařazení nově přijatých dětí do tříd pro školní rok 2020 – 2021

MŠ Stínadla

Třída Včelky: 776,772,785,747,739,779,745,761,780,740

Třída Berušky: 727,738,742,749,718,774,786,787

Třída Žabky: 765,773,712,749,746,743,719,741

Třída Motýlci: 781,775,744,778,714,750,784

 

MŠ 28 Říjen

Třída Štěňátka: 766,731,751,754,769,755,762,732

Třída Koťátka: 758,768,777,759,717,724,723,736,720,757

 

MŠ Družstevní

Třída Mravenečci: 722,764,726,734,735,737,752,783,748

Třída Stonožky: 716,735,753

Informace o prázdninovém provozu

Provoz v měsících červenci a srpnu 2020 bude na MŠ  Družstevní 1060.

V červenci: provoz od 01.07. –  17.07. 2020

V srpnu: provoz od 17.08. – 31.08. 2020

 

Provozní doba školy: od 6.30 do 16.00 hodin.

Důležité upozornění: personální obsazení bude dle možností školy.

V době od 20.07. do  14.08. 2020 provoz mateřské školy uzavřen.

 

Jarmila Dvořáková

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

Na základě posouzení žádostí podle stanovených kritérií bylo rozhodnuto:

Přijaté děti – registrační číslo žádosti:

MŠ Stínadla:

727,718,738,739,741,742,746,747,774,776,781,785,787,764,745,714,773,775,743,730,749,750,765,772,779,780,784,740,744,761 

MŠ 28. října:

758,723,720,736,759,732,777,768,757,717,755,754,762,769,766,751,731,724

MŠ Družstevní:

783,748,752,753,735,737,716,734,726,729,722

Celkem přijato 59 dětí

Správní řízení pozastaveno u dvou dětí.                                                                                                                                                                                   

Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení:   27.05. 2020

Jarmila Dvořáková

ředitelka MŠ

Doplnění informací k otevření MŠ

Od pondělí 25.5.2020 budou mimořádně otevřeny oba hlavní vchody do budovy MŠ Stínadla.

 1. vchod
  • pro děti z MŠ 28.Října (přízemí)
  • horní patro – pro děti z MŠ Stínadla (ze třídy Berušek a Včelek)                                      
 2. vchod
  • pro děti z MŠ Družstevní (přízemí)
  • horní patro – pro děti z MŠ Stínadla (ze třídy Motýlků a Žabek)

Znovu připomínáme rodičům, že první den bude pro nás všechny organizačně náročný (rozestupy, vstupy do budovy, ranní filtr). Pro urychlení si připravte vyplněné a podepsané čestné prohlášení.

Děkujeme za pochopení.       

            Jarmila Dvořáková                                                    20.5.2020

                 ředitelka MŠ

Provoz o hlavních prázdninách 2020

Provoz mateřských škol  o hlavních prázdninách v červenci a srpnu 2020

Uzavření provozu:

Všechny mateřské školy budou uzavřeny od 20.7. do 14.8. 2020.

Do 30. 06. 2020 upřesníme, která mateřská škola bude zajišťovat provoz.   

Zájem o docházku o hlavních  prázdninách  nahlaste u třídních učitelek.                                                                                                                            

Děkujeme za pochopení

Jarmila Dvořáková, ředitelka MŠ

Informace o znovuotevření mateřské školy

Předpokládaný termín je stanoven na 25.5. 2020.

Pro pobyt v mateřské škole budou upřednostněny děti zaměstnaných rodičů a samoživitelů. Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením se v zařízeních počítá s nižším počtem dětí  ve třídě a směřováním aktivit zejména do venkovních prostor ( vhodné oblečení). Děti mohou docházet pouze do jedné skupiny. Počty dětí ve skupinách jsou neměnné, nelze dodatečně přijímat. Personální zajištění bude řešeno dle možností.

Na základě průzkumu o docházce dětí mezi rodiči bude provoz zajištěn na MŠ Stínadla 1049.

Při nástupu dětí vyplní rodiče čestné prohlášení – ( viz dokumenty ke stažení na webu MŠ ). Poplatek za školné bude u chodících dětí v plné výši. Nechodící děti do MŠ budou od úplaty osvobozeny.

Po otevření mateřské školy platí podmínky zveřejněné v pokynu ředitelky MŠ viz níže:

 1. Při prvním vstupu do mateřské školy po znovuotevření je zákonný zástupce povinen podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez podepsání prohlášení nemůže být dítě poprvé vpuštěno do MŠ.
 2. Do MŠ bude přijato dítě jen zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit. Tím je myšleno jak dítě, tak doprovázející osoba.
 3. Je zakázáno nosit z domova do školy hračky, plyšáky, knížky apod.
 4. Vstup do prostor MŠ
 • Do mateřské školy vstupuje dítě v doprovodu POUZE 1 OSOBY. To samé platí i při odchodu dětí z MŠ.
 • Po vstupu do budovy si všichni vydezinfikují ruce.
 • Do budovy vstupují všichni v roušce, doprovázející osoba si ponechá roušku ve všech prostorách MŠ, děti odloží roušky do svého igelitového sáčku ve svém šatnovém boxu. Děti v prostorách školy roušky nosit nemusí.
 • Před vstupem do třídy si děti důkladně ( 20až 30 sekund ) umyjí ruce vodou  a tekutým mýdlem.
 • Rodiče NEVSTUPUJÍ do prostor třídy, děti předají učitelce u dveří.
 • Ranní filtr probíhá „ pohledem“ + změření teploty , případně pohovorem s rodiči.
 • Pokud bude dítě jevit známky infekce dýchacích cest, nebude do kolektivu vpuštěno.
 1. Pobyt ve třídě
 • Třídy budou často větrány ( minimálně 1x za hodinu po bobu alespoň 5 minut ).
 • Vzdělávání bude organizováno tak, aby byly děti co nejvíce venku.
 • Pro pobyt venku bude využíván pouze areál školy – školní zahrada.
 • Pokud se v průběhu dne u dítěte projeví podezření na infekční onemocnění, škola bude okamžitě kontaktovat zákonné zástupce. Pokud dítě vykazuje některý z příznaků COVID – 19, bude umístěno do samostatné místnosti do doby, než si ho vyzvednou zákonní zástupci. O podezření bude informována Krajská hygienická stanice.
 • Stravování dětí bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek. Děti již nebudou spolupracovat při stolování, nesmí si samy připravovat nádobí ( tácky, příbory …), ani nesmí manipulovat s jídlem a pitím ( nalévání čaje, …). Veškeré nádobí a jídlo bude připraveno personálem školy.
 1. Při příchodu do areálu MŠ
 • Je třeba zachovat rozestupy a počítat se zdržením ( vstup do budovy – zákonný zástupce + dítě ).

 

O případných změnách Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení

 

 

Jarmila Dvořáková                                                                                        11.05. 2020                                                 ředitelka mateřské školy

Další informace k zápisu

Pokud Váš dětský lékař v současné době neordinuje a nemůžete doložit vyjádření dětského lékaře pro mateřskou školu, doložte kopii očkovacího průkazu.

Vzor čestného prohlášení najdete na webu MŠ  – dokumenty ke stažení.

 Jarmila Dvořáková

ředitelka

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU

pro školní rok 2020 – 2021 za mimořádných opatření

Podle níže uvedených kritérií se zápis uskuteční bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí.

V termínu:

Pondělí 4.5. 2020 – čtvrtek 14.5. 2020

 

Žádost lze doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy – nr6ktwn
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  (nelze jen poslat prostý e-mail!)
 3. vložit do obálky nadepsané – „Zápis + datum vložení“ do poštovní schránky MŠ  Ledeč nad Sázavou, Stínadla 1049 (umístěna na brance hlavního vchodu do budovy)

 Veškeré informace týkající se zápisu dětí do Mateřské školy Ledeč nad Sázavou sledujte, prosím, na našich webových stránkách školy.

 

Jarmila Dvořáková

ředitelka MŠ

 

V Ledči nad Sázavou dne: 3.4. 2020

Informace k zápisu do MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU 

pro školní rok 2020 -2021

Termín: od 4.5. do 14.5. 2020

Rodiče ( nebo jiní zákonní zástupci ), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1.září 2020 do naší mateřské školy, vyplní  žádost o přijetí dítěte do MŠ a vyjádření dětského lékaře – ke stažení na webových stránkách školy či k vyzvednutí ve vestibulu Městského úřadu Ledeč nad Sázavou v době:

Pondělí  – od 9.00 – 11.00 hodin a  od 15.00 – 16.00 hodin

Středa    – od 9.00 – 11.00 hodin a  od 15.00 – 16.00 hodin      

                                                                                                                                                

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli.

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny podle předem stanovených kritérií. Děti do mateřské školy jsou přijímány podle počtu míst v mateřské škole.   

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 1. dovršení 5 let věku k 31.8. 2020 s bydlištěm Ledeč nad Sázavou
 2. dovršení 5 let věku k 31.8. 2020 ze spádových obcí
 3. dovršení 4 let věku k 31.8. 2020 s bydlištěm Ledeč nad Sázavou
 4. dovršení 4 let věku k 31.8. 2020 ze spádových obcí
 5. dovršení 3 let věku k 31.8. 2020 s bydlištěm Ledeč nad Sázavou
 6. dovršení 3 let věku k 31.8. 2020 ze spádových obcí

 Poznámky:

 •  splňují-li všechny děti stanovené podmínky, rozhoduje věk dítěte od nejstaršího
 • v případě volné kapacity MŠ lze přijmout dítě, které dovrší 3 roky  po 31.8. 2020
 • v případě volné kapacity MŠ lze přijmout i dítě, které nemá bydliště  v Ledči nad Sázavou ani ve spádové obci

 Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na internetových stránkách a na dveřích školy pod registračními čísly.

Jarmila Dvořáková

ředitelka