Upozornění

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021 – 2022

Na základě posouzení žádostí podle stanovených kritérií bylo rozhodnuto:

Přijaté děti – registrační číslo žádosti:

MŠ Stínadla:

804,821,811,810,820,840,837,800,847,845,831,873,816,805,

835,834,851,849,808,796,803,850,872,825,843,824,827,841

830,844,818,832,846,826,839,799,823,838,813,814

MŠ Družstevní:

802,812,798,809,836,829,797,815,822,801,848

MŠ 28. října:

794,795,806,807,817,819,828,833,842,852

 

Jarmila Dvořáková, ředitelka mateřské školy

V Ledči nad Sázavou  25.05. 2021   

Provoz o hlavních prázdninách 2021

Provoz mateřských škol  o hlavních prázdninách v červenci a srpnu 2021

Uzavření provozu: Všechny mateřské školy budou uzavřeny od 19.7. do 13.8. 2021

Provoz v červenci a srpnu bude zajišťovat Mateřská škola 28. října. Zájem o docházku o hlavních prázdninách nahlaste u třídních učitelek.   

  

Platbu za červen a srpen uhraďte hotově předem do 30. 06. 2021 u paní Uhrové (Po až Pá od 6.30 -14.00 hodin v kanceláři na MŠ Stínadla).

Červenec – 225 Kč
Srpen – 245  Kč

Děti, které se o hlavních prázdninách nebudou vzdělávat školné neplatí.
Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od školného osvobozeny.

 Jarmila Dvořáková, ředitelka MŠ

Informace pro rodiče

Od 10. 05. 2021 budou plně v provozu všechny třídy (včetně mladších dětí). Děti se budou vzdělávat bez roušek a testů. I nadále platí doprovod dítěte pouze jednou dospělou osobou s použitím roušky a dezinfekce.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU

pro školní rok 2021 – 2022 za mimořádných opatření

Podle níže uvedených kritérií se zápis uskuteční bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí.

V termínu: Od pondělí 10.05. 2021 do středy 12.05. 2021

Žádost lze doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy – nr6ktwn
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  (nelze jen poslat prostý e-mail!)
 3. vložit do obálky nadepsané – „Zápis + datum vložení + jméno dítěte“ do poštovní schránky MŠ  Ledeč nad Sázavou Stínadla 1049 (umístěna na brance horního vchodu do hospodářské budovy)
 4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 5. po splnění podmínek pro přijetí obdrží zákonní zástupci e- mailem registrační číslo dítěte

 K žádosti je nutné přiložit:

 1. Kopie rodného listu dítěte – Po doložení a ověření správnosti údajů bude kopie rodného listu skartována.
 1. Doklad o řádném očkování dítěte – Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.
 1. Cizinci žijící na území ČR doloží doklad s povolením k pobytu na území České republiky podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stačí prostá kopie).  

 

Veškeré informace týkající se zápisu dětí do Mateřské školy Ledeč nad Sázavou sledujte, prosím, na našich webových stránkách školy.

Důležité: Datum na žádosti musí souhlasit se dny kdy je zápis vyhlášen (tj. 10., 11. a 12. května 2021)

Pokud bude na žádosti uvedené jiné datum, než je stanoveno – žádost bude posuzovaná jako neplatná!

 

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ pro školní rok 2021 – 2022

Termín: od 10.05. 2021 do 12.05. 2021  

Rodiče ( nebo jiní zákonní zástupci ), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1.září 2021 do naší mateřské školy, vyplní  žádost o přijetí dítěte do MŠ, doloží kopii rodného listu a vyjádření dětského lékaře – ke stažení na webových stránkách školy či k vyzvednutí ve vestibulu Městského úřadu Ledeč nad Sázavou v době:

 

Od 19. 04. 2021

Pondělí  – od 9.00 – 11.00 hodin a  od 15.00 – 16.00 hodin

Středa    – od 9.00 – 11.00 hodin a  od 15.00 – 16.00 hodin      

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli.

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny podle předem stanovených kritérií. Děti do mateřské školy jsou přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole. 

  

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky (§ 34 odstavec 4 ŠZ) s trvalým bydlištěm Ledeč nad Sázavou.
 2. Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší) – s místem trvalého pobytu v Ledči nad Sázavou narozené do 31.08. 2018.
 3. Dle volných míst pak děti z okolních obcí, které nespadají trvalým bydlištěm do Ledče nad Sázavou v pořadí od nejstarších po nejmladší.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na internetových stránkách a na dveřích školy pod registračními čísly.

Jarmila Dvořáková

ředitelka mateřské školy

Informace k provozu mateřské školy od 12.04. 2021

Od pondělí 12.4. se budou  vzdělávat v mateřské škole děti s povinnou předškolní docházkou ve svých třídách. Děti zákonných zástupců z vybraných profesí se i nadále budou vzdělávat na Mateřské škole 28. října. Vybrané profese jsou rozšířeny o pedagogy, kteří vykonávají prezenční výuku na ZŠ.

Před nástupem do tříd budou všechny děti povinně dvakrát týdně testovány. Testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek za účasti zákonných zástupců (nebo osoby pověřené zákonným zástupcem) v určených prostorách v každé mateřské škole.

Testování dětí:

 • přítomen zákonný zástupce nebo osoba jím pověřená
 • dozorující učitelka, která v případě potřeby poradí nebo pomůže a provede evidenci testu
 • test probíhá velice šetrnou formou pouze stěrem z kraje  nosní dírky ( nikoli z nosohltanu ).
 • video k testování dětí naleznete na stránkách: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

druh testu – Singclean

Upozornění: Je potřeba počítat  s časovou prodlevou – vyhodnocení testu trvá cca 15 minut.

Jarmila Dvořáková, ředitelka MŠ           

JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA

Milé děti, vítáme jaro v tomto neobvyklém roce.

Jelikož nemůžeme do školky, přišla školka před vrátka.

Zastavte se na chvilku s rodiči při procházce a prohlédněte si obrázky s úkoly.

Budeme moc rády, když poprosíte rodiče a zajdete se podívati i na druhý kopec, kde naší sestřičku školku na Pláckách zdobí obrázky pro chytré hlavičky nejen s prvními jarními květinami.

Moc se na Vás všechny těšíme opět ve školce – vaše paní učitelky.

Informace k zajištění provozu od 1. 3. 2021

Mateřská škola 28. říjen (třída Štěňátek) bude zajišťovat nezbytnou péči pro děti zaměstnanců klíčových složek IZS a dalších vládou určených profesí (viz USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 26.02. 2021 Č. 212). Dítě bude do zařízení přijato na základě přihlášky (ke stažení na webových stránkách MŠ – dokumenty ke stažení).  Nástup dítěte  bude možný až od druhého dne po obdržení přihlášky.

Jarmila Dvořáková, ředitelka MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Zápis do MŠ Ledeč nad Sázavou pro školní rok 2021 – 2022 se uskuteční v květnu.

Bližší informace k zápisu, včetně kritérií budou zveřejněny v dubnu na těchto stránkách.

Podmínky pro přijetí dítěte

 • U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci  (potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte se dokládá na tiskopisu – možnost stažení na našich webových stránkách).
 • Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné – dítě starší 5 let, nepožaduje škola doklad o očkování.
 • Cizinci – občané Evropské unie doloží potvrzení o přechodném pobytu. Ostatní cizinci povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů.

 

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci výskytu onemocnění COVID-19 v Mateřské škole Stínadla v Ledči nad Sázavou, na adrese Stínadla 1049, 584 01 Ledeč nad Sázavou, bylo na základě epidemiologického šetření rozhodnuto o karanténním opatření pro Vaše dítě, které se stalo rizikovým kontaktem osoby s pozitivním testem na nový typ koronaviru (SARS-CoV-2) dne 17. 2. 2021. Pokud Vaše dítě bylo v mateřské škole 12. 2. 2021 (třida Žabek), pak je lhůta karantény počítána od tohoto data.

Praktickému lékaři pro děti a dorost bude předána informace dle výkazu docházky do MŠ.


Všeobecná informace:

V případě testování (s neg. výsledkem) a následné bezpříznakovosti do konce karantény se stanovuje délka karantény 10 dnů. Karanténa nekončí zjištěním negativního výsledku testu, končí až stanovenou lhůtou! V případě, že se osoba v karanténě nestihne otestovat do 10. dne od posledního kontaktu s pozitivním (nejlépe mezi 5. – 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivním) a je bez příznaků po celou dobu karantény, stanovuje se délka karantény 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivním.


ZAVOLEJTE PRAKTICKÉMU LÉKAŘI VAŠEHO DÍTĚTE.

SDĚLTE MU INFORMACI O TOM, ŽE SE VAŠE DÍTĚ SETKALO S OSOBOU S ONEMOCNĚNÍM COVID-19.

 • V PŘÍPADĚ, ŽE SE U VAŠEHO DÍTĚTE JIŽ PROJEVILY PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19, LÉKAŘ OBJEDNÁ DÍTĚ NA ODBĚR NA NEJBLÍŽŠÍ VOLNÝ TERMÍN.
 • V PŘÍPADĚ BEZPŘÍZNAKOVOSTI A ZA PODMÍNKY, ŽE SE U VAŠEHO DÍTĚTE NESTIHNE PROVÉST TEST DO 10. DNE OD EPIDEMIOLOGICKY VÝZNAMNÉHO KONTAKTU S POZITIVNÍM, ZŮSTÁVÁ VAŠE DÍTĚ VE 14-DENNÍ KARANTÉNĚ BEZ UKONČENÍ (PCR) TESTEM.
 • POKUD TRVÁTE NA TESTOVÁNÍ VAŠEHO DÍTĚTE, KTERÉ JE BEZ PŘÍZNAKŮ I V PŘÍPADĚ, KDY SE NESTIHNE PROVÉST TEST DO 10. DNE OD EPIDEMIOLOGICKY VÝZNAMNÉHO KONTAKTU S POZITIVNÍM, KONZULTUJTE TUTO VARIANTU S PRAKTICKÝM LÉKAŘEM VAŠEHO DÍTĚTE.
 • POKUD SE PŘÍZNAKY PROJEVÍ POZDĚJI, VOLEJTE PRAKTICKÉMU LÉKAŘI VAŠEHO DÍTĚTE.
 • KARANTÉNA A PROVEDENÍ PCR TESTU SE NENAŘIZUJE U DÍTĚTE, KTERÉ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 PRODĚLALO A ZÁROVEŇ U NICH NEUPLYNULO VÍCE NEŽ 90 DNŮ OD PRVNÍHO RT-PCR TESTU S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM A JE BEZ PŘÍZNAKŮ.

 

Je možné si na Vaše dítě vzít ošetřovné (řešit s praktickým lékařem pro děti a dorost, v případě nejasností se můžete obrátit na místně příslušné pracoviště OSSZ).

 

Karanténa znamená omezení pohybu lidí, kteří byli potenciálně vystaveni COVID-19. Karanténa je povinná. Je třeba dodržovat následující pravidla:

 • Zůstat doma – byt/dům/zahrada u domu (tj. nechodit do MŠ, na veřejná místa apod.).
 • Nenavštěvovat zdravotnická zařízení, zrušit naplánované návštěvy lékaře!
 • Sledovat výskyt příznaků COVID-19. Pokud se objeví tyto příznaky u Vašeho dítěte, obraťte se na praktického lékaře pro děti a dorost.
 • Mýt si důkladně ruce, používat desinfekci.
 • Používat obličejové roušky v situacích, které si to žádají.
 • Dezinfikovat váš domov, zejména často využívané povrchy a dotykové plochy.
 • Často větrat.
 • Omezit jakékoli návštěvy (nepřijímat návštěvy; nechodit na návštěvy).
 • Ostatní osoby v domácnosti by měly udržovat distanc od osoby v karanténě, zejména pak osoby z rizikových skupin obyvatelstva (babička, dědeček, osoby s vážnějším onemocněním).
 • Pokud dítě sdílí pokoj se sourozencem, je na místě je oddělit.
 • Postupujte podle pokynů praktického lékaře pro děti a dorost.
 • Karanténa se vztahuje pouze na osobu, která se setkala s osobou s onem. COVID-19. Osoby žijící ve společné domácnosti NEJSOU v karanténě. Pokud nevykazují příznaky onemocnění (platí všeobecně), mohou chodit do práce/školy. Samozřejmě je na uvážení těchto osob, jaké aktivity lze na tuto dobu omezit…
 • V případě, že se u některého ze členů Vaší domácnosti objevily příznaky onemocnění COVID-19, ať kontaktuje svého praktického lékaře!