Upozornění

Informace pro rodiče ohledně stravování.

Pro školní rok 2022 – 2023

Ceny za stravné:

Výše finančního normativu je stanovena dle vyhlášky č: 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování a podle regionálních cen. Strávníci jsou rozděleni do věkových skupin podle věku, kterého dosáhnou během školního roku (1. září – 31. srpna).

 

Děti v MŠ 3 – 6 let:                                           Děti v MŠ 7 – 10 let

Přesnídávka:                10,-kč                                           11,-Kč

Oběd:                            20,-kč                                           23,-Kč

Svačina:                        10,-kč                                           11,-Kč

Pitný režim:                   2,-Kč                                             2,-Kč

 

CELKEM:                        42,-Kč                                         47,-Kč

Nápoj pro diety:             6,-Kč                                          6,-Kč

Umístění nově přijatých dětí do jednotlivých tříd Mateřské školy Ledeč nad Sázavou pro školní rok 2022 – 2023

Mateřská škola Stínadla:

Třída Motýlků: 953, 956, 941, 950, 887, 934, 898, 955, 952, 997

Třída Žabky: 880,899, 917, 904, 886, 939, 902, 892, 996

Třída Včelky: 963, 916, 967, 915, 881, 971, 893, 888

Třída Berušky: 932, 922, 930, 903, 885, 937, 901, 943, 991

Mateřská škola 28. Října:

Třida Štěňátka: 993,929, 938, 936, 928, 927

Třída Koťátka: 919, 890, 889, 894, 994, 891, 883, 973, 933, 900, 884, 833

Mateřská škola Družstevní:

Třída Stonožky: 995, 985, 982

Třída Mravenečci: 962, 987, 909, 979, 975, 972

 

30.08. 2022 /úterý/ se budou konat třídní schůzky pro zákonné zástupce nově přijatých dětí ve třídách, kam budou děti docházet. Začátek ve 14.00 hodin. Rodiče budou informováni o organizaci MŠ a průběhu vzdělávání ve školním roce 2022 – 2023.

Tyto schůzky proběhnou na všech mateřských školách / Stínadla, 28. Říjen, Družstevní /

Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy pro děti z Ukrajiny pro školní rok 2022 – 2023

Identifikační čísla dětí přijatých od 01.09. 2022 

 • 991,993,994,995, 996,997

Prosíme zákonné zástupce nepřijatých dětí, aby se osobně dostavili pro Rozhodnutí o nepřijetí do kanceláře ředitelky na MŠ Stínadla. Termín vyzvednutí: do 17.06. 2022 v dopoledních hodinách.

Jarmila Dvořáková                                                                                                                                                                                                                   

ředitelka mateřské školy

Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy pro školní rok 2022 – 2023

Identifikační čísla dětí přijatých k  01.09. 2022:

Mateřská škola Stínadla:

953,880,899,963,916,956,932,941,967,915,922,917,950,930,903,904,886,881,887,971,885, 934,898,893,888,939,937,901,902,892,955,943,952

Mateřská škola 28. Října:

891,933,900,884,938,973,927,929,890,889,883,936,919,928,894,896

Mateřská škola Družstevní:

972,909,897,982,975,962,979,985

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd bude k dispozici koncem srpna 2023 na vstupech do budov MŠ a webu MŠ.

Prosíme zákonné zástupce nepřijatých dětí, aby se osobně dostavili pro rozhodnutí o nepřijetí do kanceláře ředitelky na MŠ Stínadla k případné další konzultaci.

Termín vyzvednutí: od pondělí 23.05. do úterý 31.05. v čase od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V Ledči nad Sázavou dne: 19.05. 2022

РЕЄСТРАЦІЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ В ДИТЯЧИЙ САДОК НА 2022 – 2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Дитячий садочок Ледеч над Сазавою, фінансована організація

Stínadla 1049, 58401 Ledeč nad Sázavou

ID: 71004084

тел. 569 726 629, ел. пошта: msledec@seznam.cz

РЕЄСТРАЦІЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ В ДИТЯЧИЙ САДОК НА 2022 – 2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

відбудеться в будівлі дитсадка Стінадла 1049 в кабінеті директора: 01.06. 2022 рік з 09:00 до 11:00

з 12:00 до 15:00

При реєстрації, законний представник зобов’язані додати:

1. Заповнена заява про зарахування дитини до дошкільної освіти

завантажити на веб-сайті дитсадка або забрати у вестибюлі мерії

Ледеч-над-Сазавою в офіційні дні (понеділок, середа до 17:00)

2. Свідоцтво про народження дитини (або паспорт дитини)

3. Підтвердження від лікаря

Відповідно до § 50 Закону про охорону здоров’я, умовою прийому дитини до дитячого садка є обов’язкова наявність всіх встановлених регулярних щеплень або підтвердження, що дитина має імунітет до інфекції або не може пройти вакцинацію як особисте протипоказання.

Цей обов’язок не поширюється на дитину, яка здобуває обов’язкову дошкільну освіту.

4. Паспорт законного представника (це також можуть бути бабуся, дідусь, повнолітній брат або сестра або особа, яка має дитину на опіці).

Довідка про тимчасове проживання або чесне свідчення особи, з якою проживає сім’я.

У 2022/23 навчальному році розпочинається обов’язкова дошкільна освіта для дітей, які народилися

з 01.09. 2016 по 31.08. 2017 рік

У Ледеч-над-Сазавою 10.05. 2022 рік

Ярміла Дворакова

директор дитячого садка

 

КРИТЕРІЇ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ, ВСТАНОВЛЕНІ ДИРЕКТОРОМ ДИТЯЧОГО САДКА

Відповідно до § 164 ч. 1 лист а) Закону № 561/2004 Зб. про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про школу) зі змінами та Законом № 67/2022 Зб. (Lex Ukraine Education) Директор дитячого садка «Ледеч-над-Сазавою», фінансованої організації, визначила, що у 2022/2023:

Критерії прийому

1. Діти від 3 років і старші (народжені до 31 серпня 2019 року) з постійним місцем проживання Ледеч-над-Сазавою, включаючи місцеві райони Габрек (Habrek), Горні Ледеч (Horní Ledeč), Обрвань (Obrvaň), Соубор (Souboř).

Старші дити мають перевагу.

При наявності вільних місць, будуть приняті діти з навколишніх міст, які не належать до Ледче-над-Сазавою. Старша дитина має перевагу.

Додаткова інформація:

Директор дитячого садка вирішує, до якого дитячого садка і в яку группу буде прийнята дитина, а також про визначення випробувального терміну перебування дитини – § 34, параграф 3 Закону 561/2004 Coll., Закону про освіту.

Для вирішення спірних випадків у дітей, розміщених в одному місці в один і той же час (одного віку), директор встановлює додатковий критерій: відбір за жеребкуванням.

У Ледеч-над-Сазавою 10.05. 2022 рік

Ярміла Дворакова

директор дитячого садка

Zápis dětí z Ukrajiny do mateřské školy pro školní rok 2022 – 2023

Zápis dětí z Ukrajiny do mateřské školy pro školní rok 2022 – 2023 se uskuteční v budově MŠ Stínadla 1049 v kanceláři ředitelky v termínu: 01. 06. 2022 v době od 9.00 hodin do 11.00 hodin a od 12.00 hodin do 15.00 hodin.

Zákonní zástupci jsou povinni u zápisu doložit:

 1. Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzděláváníke stažení na webových stránkách školy či k vyzvednutí ve vestibulu Městského úřadu Ledeč nad Sázavou v úřední dny ( pondělí, středa do 17.00 hodin)
 2. Rodný list dítěte ( popřípadě cestovní pas dítěte)
 3. Potvrzení od lékaře – Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 4. Cestovní pas zákonného zástupce (může být i prarodič, zletilý sourozenec, nebo osoba, která má dítě svěřené do péče). Potvrzení o přechodném bydlišti, nebo čestné prohlášení osoby u které je rodina ubytována.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/23 začíná pro děti narozené od 01.09. 2016 do 31.08. 2017

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ STANOVENÁ ŘEDITELKOU ŠKOLY

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) stanovila ředitelka Mateřské školy Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, tato kritéria:

Kritéria přijetí:

1. Děti 3 leté a starší ( nar. do 31.08. 2019 ) s trvalým pobytem Ledeč nad Sázavou včetně místních částí Habrek, Horní Ledeč, Obrvaň, Souboř.

Starší dítě má přednost.

Dle volných míst pak děti z okolních obcí, které nespadají trvalým bydlištěm do Ledče nad Sázavou. Starší dítě má přednost.

Doplňující informace:

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o tom, na které pracoviště MŠ a do které třídy bude dítě přijato a o stanovení zkušebního pobytu dítěte – §34 odst. 3. zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Pro řešení sporných případů dětí umístěných současně na jednom místě pořadí (stejný věk) stanovuje ředitelka doplňující kritérium: výběr losem.

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Zápis v těchto dnech se netýká dětí s ukrajinskou národností. (bude vyhlášen v červnu)

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU 

pro školní rok 2022 – 2023 se uskuteční prezenčně za přítomnosti dětí i rodičů v kanceláři ředitelky na MŠ Stínadla (horní vchod do MŠ)

Termín:

03.05.2022 – Úterý od 9.00 – 11.00 hodin a od 12.00 – 15.00 hodin

04.05.2022 – Středa od 9.00 – 11.00 hodin a od 12.00 – 15.00 hodin               

Zákonní zástupci jsou povinni u zápisu doložit: 
 1. Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – ke stažení na webových stránkách školy či k vyzvednutí ve vestibulu Městského úřadu Ledeč nad Sázavou v úřední dny (pondělí, středa do 17.00 hodin)
 2. Rodný list dítěte
 3. Potvrzení od lékaře – Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.
 4. Cizinci žijící na území ČR doloží doklad s povolením k pobytu na území České republiky podle zákona 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( stačí kopie)
Důležité:

Datum na žádosti musí souhlasit se dny kdy je zápis vyhlášen ( tj. 03.05. a  04.05 2022)

Pokud bude na žádosti uvedeno jiné datum, než je stanoveno – žádost bude posuzována jako neplatná!

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ STANOVENÁ ŘEDITELKOU ŠKOLY

Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuje ředitelka školy ve smyslu §34, 34a) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů následující kritéria:

 1. Děti 3 leté a starší ( nar. do 31.08. 2019 ) s trvalým pobytem Ledeč nad Sázavou včetně místních částí Habrek, Horní Ledeč, Obrvaň, Souboř.

Starší dítě má přednost.

 2. Dle volných míst pak děti z okolních obcí, které nespadají trvalým bydlištěm do Ledče nad Sázavou. Starší dítě má přednost.

Doplňující informace:
 • Ředitelka mateřské školy rozhoduje o tom, na které pracoviště MŠ a do které třídy bude dítě přijato a o stanovení zkušebního pobytu dítěte – §34 odst. 3. zákona 561/2004 Sb., školský zákon. 
 • Počet přijatých dětí nesmí přesáhnout kapacity tříd na jednotlivých pracovištích, které jsou nastaveny KHS Jihlava a zápisem v rejstříku škol z roku 2013 
 • Pro řešení sporných případů dětí umístěných současně na jednom místě pořadí (stejný věk) stanovuje ředitelka doplňující kritérium: výběr losem. 

 Jarmila Dvořáková

ředitelka mateřské školy

 

Zápis dětí do Mateřské školy Ledeč nad Sázavou

( netýká se dětí s Ukrajinskou národností – pro tyto děti bude zápis vyhlášen později)

Přijímací řízení do mateřské školy proběhne ve dnech:

 • 03.05. 2022 pro děti s povinnou předškolní docházkou, které dovrší ve školním roce 2022 -2023 6ti let 
 • 03.05. 2022 pro děti, které dovrší  ve školním roce 2022 -2023  5ti let
 • 04.05. 2022 pro děti, které dovrší 3 let do 31.08.2022

Školní rok se počítá od 01.09.  do 31.08. 2022 -2023.

Další informace k zápisu včetně kritérií pro přijímání budou zveřejněny později na našich webových stránkách.

Upozornění pro rodiče – obě třídy školky 28. října

 

Nařízení karanténních opatření dětí a žáků – prvotní informace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci výskytu onemocnění COVID-19 v obou třídách Mateřské školy Ledeč nad Sázavou, pracoviště ulice 28. října č. p. 498, 584 01 Ledeč nad Sázavou dojde, ze strany KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, na základě epidemiologického šetření, k nařízení karanténních opatření pro Vaše dítě, které se stalo epidemiologicky významným kontaktem osoby s pozitivním výsledkem testu na nový typ koronaviru (SARS-CoV-2) dne 10. 2. 2022. Lhůta karantény je počítána od následujícího dne po tomto datu (poslední kontakt). Karanténa bude nařízena v minimální délce trvání 5 dnů ode dne posledního kontaktu s potvrzeným případem onemocnění covid-19.

Zákonní zástupci dětí obdrží SMS zprávu, prostřednictvím které bude dítěti nařízeno karanténní opatření, a součástí které bude i výzva k vyplnění sebetrasovacího formuláře. V případě nevyplnění on-line formuláře budou zákonní zástupci následně telefonicky kontaktováni pracovníkem trasovacího centra, který nařídí epidemiologicky významným kontaktům karanténu. V případě nárokování ošetřovného, se prosím obracejte na ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Karanténa je ukončena nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény s tím, že osoba (dítě) s ukončenou karanténou nadále monitoruje svůj zdravotní stav a v případě projevu příznaků onemocnění covid-19, v průběhu 14 dní od posledního kontaktu s pozitivní osobou, je nutné o tomto informovat lékaře pro děti a dorost, který, na základě vyhodnocení zdravotních potíží, stanoví další postup. Taktéž je doporučeno, aby osoba následujících 5 dní od ukončení karantény nosila respirátor nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest.

Karanténa se nenařídí osobě, která: prodělala onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, uplynula u ní izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu.

V případě, že by Vás v rámci dané věci nikdo nekontaktoval, obraťte se prosím s dotazy e-mailem na adresu: koronavirus@khsjih.cz. Do předmětu e-mailu uveďte „předat k řešení odboru Hygieny dětí a mladistvých“

Karanténa znamená omezení pohybu lidí, kteří byli potenciálně vystaveni COVID-19. Karanténa je povinná. Osoba, které je nařízena karanténa, musí dodržovat následující pravidla:

 • Zůstat doma – byt/dům/zahrada u domu.

 • Nenavštěvovat zdravotnická zařízení, zrušit naplánované návštěvy lékaře!

 • Sledovat výskyt příznaků COVID-19. Pokud se objeví tyto příznaky u Vašeho dítěte, obraťte se na praktického lékaře pro děti a dorost.

 • Mýt si důkladně ruce, používat dezinfekci.

 • Používat obličejové roušky v situacích, které si to žádají.

 • Dezinfikovat váš domov, zejména často využívané povrchy a dotykové plochy.

 • Často větrat.

 • Omezit jakékoli návštěvy (nepřijímat návštěvy; nechodit na návštěvy).

 • Ostatní osoby v domácnosti by měly udržovat distanc od osoby v karanténě, zejména pak osoby z rizikových skupin obyvatelstva (babička, dědeček, osoby s vážnějším onemocněním).

 • Pokud dítě sdílí pokoj se sourozencem, je na místě je oddělit.

 • Postupujte podle pokynů praktického lékaře pro děti a dorost.

 • Karanténa se vztahuje pouze na osobu, která se setkala s osobou s onemocněním COVID-19. Osoby žijící ve společné domácnosti NEJSOU v karanténě. Pokud nevykazují příznaky onemocnění (platí všeobecně), mohou chodit do práce, na nákup apod. Samozřejmě je na uvážení těchto osob, jaké aktivity lze na tuto dobu omezit…

 • V případě, že se u některého ze členů Vaší domácnosti objevily příznaky onemocnění COVID-19, ať kontaktuje svého praktického lékaře!

Možné příznaky: kašel, obtíže s dýcháním, zvýšená teplota, horečka, bolest svalů, hlavy, kloubů, zad, bolest v krku, únava, průjem, rýma, nevolnost, ztráta čichu, ztráta chuti a jiné.

V Havlíčkově Brodě dne 14. února 2022

KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě