Upozornění

Zařazení nově přijatých dětí do tříd pro školní rok 2021 – 2022

MŠ Stínadla

Třída Včelky: 830,874,837,835,872,844,840,847,834

Třída Berušky: 804,838,821,850,832,816,846,855

Třída Žabky: 827,799,824,823,845,826,825,849,864,811,831,818,810

Třída Motýlci: 841,851,813,814,805,843,820,865,800,808,796,803

 

MŠ 28 Říjen

Třída Štěňátka: 806,819,842

Třída Koťátka: 794,795,807,833,817,828,873

 

MŠ Družstevní

Třída Mravenečci:  802, 797, 815, 822, 809, 798, 812

Třída Stonožky: 848, 801, 836, 829

 

CO JE DOBRÉ VĚDĚT PŘED NÁSTUPEM DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.
 2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu z domu láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.
 3. Veďte dítě k samostatnosti – v hygieně, oblékání, jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout.
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest). Vyhněte se výhrůžkám typu „ když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.
 5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte narychlo a tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.
 6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáčka, šátek, fotku).
 7. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě, pokud den ve školce proběhne v pohodě, chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.
 8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi rychle vycítit vaši nerozhodnost, obavy. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 9. V případě individuálních potřeb dítěte si promluvte s učitelkou o možnostech úpravy programu.

Jarmila Dvořáková, ředitelka MŠ

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021 – 2022

Na základě posouzení žádostí podle stanovených kritérií bylo rozhodnuto:

Přijaté děti – registrační číslo žádosti:

MŠ Stínadla:

804,821,811,810,820,840,837,800,847,845,831,873,816,805,

835,834,851,849,808,796,803,850,872,825,843,824,827,841

830,844,818,832,846,826,839,799,823,838,813,814

MŠ Družstevní:

802,812,798,809,836,829,797,815,822,801,848

MŠ 28. října:

794,795,806,807,817,819,828,833,842,852

 

Jarmila Dvořáková, ředitelka mateřské školy

V Ledči nad Sázavou  25.05. 2021   

Provoz o hlavních prázdninách 2021

Provoz mateřských škol  o hlavních prázdninách v červenci a srpnu 2021

Uzavření provozu: Všechny mateřské školy budou uzavřeny od 19.7. do 13.8. 2021

Provoz v červenci a srpnu bude zajišťovat Mateřská škola 28. října. Zájem o docházku o hlavních prázdninách nahlaste u třídních učitelek.   

  

Platbu za červen a srpen uhraďte hotově předem do 30. 06. 2021 u paní Uhrové (Po až Pá od 6.30 -14.00 hodin v kanceláři na MŠ Stínadla).

Červenec – 225 Kč
Srpen – 245  Kč

Děti, které se o hlavních prázdninách nebudou vzdělávat školné neplatí.
Děti s povinnou předškolní docházkou jsou od školného osvobozeny.

 Jarmila Dvořáková, ředitelka MŠ

Informace pro rodiče

Od 10. 05. 2021 budou plně v provozu všechny třídy (včetně mladších dětí). Děti se budou vzdělávat bez roušek a testů. I nadále platí doprovod dítěte pouze jednou dospělou osobou s použitím roušky a dezinfekce.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU

pro školní rok 2021 – 2022 za mimořádných opatření

Podle níže uvedených kritérií se zápis uskuteční bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí.

V termínu: Od pondělí 10.05. 2021 do středy 12.05. 2021

Žádost lze doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy – nr6ktwn
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  (nelze jen poslat prostý e-mail!)
 3. vložit do obálky nadepsané – „Zápis + datum vložení + jméno dítěte“ do poštovní schránky MŠ  Ledeč nad Sázavou Stínadla 1049 (umístěna na brance horního vchodu do hospodářské budovy)
 4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 5. po splnění podmínek pro přijetí obdrží zákonní zástupci e- mailem registrační číslo dítěte

 K žádosti je nutné přiložit:

 1. Kopie rodného listu dítěte – Po doložení a ověření správnosti údajů bude kopie rodného listu skartována.
 1. Doklad o řádném očkování dítěte – Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.
 1. Cizinci žijící na území ČR doloží doklad s povolením k pobytu na území České republiky podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stačí prostá kopie).  

 

Veškeré informace týkající se zápisu dětí do Mateřské školy Ledeč nad Sázavou sledujte, prosím, na našich webových stránkách školy.

Důležité: Datum na žádosti musí souhlasit se dny kdy je zápis vyhlášen (tj. 10., 11. a 12. května 2021)

Pokud bude na žádosti uvedené jiné datum, než je stanoveno – žádost bude posuzovaná jako neplatná!

 

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ pro školní rok 2021 – 2022

Termín: od 10.05. 2021 do 12.05. 2021  

Rodiče ( nebo jiní zákonní zástupci ), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1.září 2021 do naší mateřské školy, vyplní  žádost o přijetí dítěte do MŠ, doloží kopii rodného listu a vyjádření dětského lékaře – ke stažení na webových stránkách školy či k vyzvednutí ve vestibulu Městského úřadu Ledeč nad Sázavou v době:

 

Od 19. 04. 2021

Pondělí  – od 9.00 – 11.00 hodin a  od 15.00 – 16.00 hodin

Středa    – od 9.00 – 11.00 hodin a  od 15.00 – 16.00 hodin      

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli.

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny podle předem stanovených kritérií. Děti do mateřské školy jsou přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole. 

  

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky (§ 34 odstavec 4 ŠZ) s trvalým bydlištěm Ledeč nad Sázavou.
 2. Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší) – s místem trvalého pobytu v Ledči nad Sázavou narozené do 31.08. 2018.
 3. Dle volných míst pak děti z okolních obcí, které nespadají trvalým bydlištěm do Ledče nad Sázavou v pořadí od nejstarších po nejmladší.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na internetových stránkách a na dveřích školy pod registračními čísly.

Jarmila Dvořáková

ředitelka mateřské školy

Informace k provozu mateřské školy od 12.04. 2021

Od pondělí 12.4. se budou  vzdělávat v mateřské škole děti s povinnou předškolní docházkou ve svých třídách. Děti zákonných zástupců z vybraných profesí se i nadále budou vzdělávat na Mateřské škole 28. října. Vybrané profese jsou rozšířeny o pedagogy, kteří vykonávají prezenční výuku na ZŠ.

Před nástupem do tříd budou všechny děti povinně dvakrát týdně testovány. Testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek za účasti zákonných zástupců (nebo osoby pověřené zákonným zástupcem) v určených prostorách v každé mateřské škole.

Testování dětí:

 • přítomen zákonný zástupce nebo osoba jím pověřená
 • dozorující učitelka, která v případě potřeby poradí nebo pomůže a provede evidenci testu
 • test probíhá velice šetrnou formou pouze stěrem z kraje  nosní dírky ( nikoli z nosohltanu ).
 • video k testování dětí naleznete na stránkách: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

druh testu – Singclean

Upozornění: Je potřeba počítat  s časovou prodlevou – vyhodnocení testu trvá cca 15 minut.

Jarmila Dvořáková, ředitelka MŠ           

JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA

Milé děti, vítáme jaro v tomto neobvyklém roce.

Jelikož nemůžeme do školky, přišla školka před vrátka.

Zastavte se na chvilku s rodiči při procházce a prohlédněte si obrázky s úkoly.

Budeme moc rády, když poprosíte rodiče a zajdete se podívati i na druhý kopec, kde naší sestřičku školku na Pláckách zdobí obrázky pro chytré hlavičky nejen s prvními jarními květinami.

Moc se na Vás všechny těšíme opět ve školce – vaše paní učitelky.

Informace k zajištění provozu od 1. 3. 2021

Mateřská škola 28. říjen (třída Štěňátek) bude zajišťovat nezbytnou péči pro děti zaměstnanců klíčových složek IZS a dalších vládou určených profesí (viz USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 26.02. 2021 Č. 212). Dítě bude do zařízení přijato na základě přihlášky (ke stažení na webových stránkách MŠ – dokumenty ke stažení).  Nástup dítěte  bude možný až od druhého dne po obdržení přihlášky.

Jarmila Dvořáková, ředitelka MŠ