ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

(Zápis ukrajinských dětí proběhne ve stejném termínu a za stejných podmínek.)

se uskuteční prezenčně za přítomnosti dětí a rodičů v budově MŠ Stínadla 1049 v kanceláři ředitelky v termínu:

  • 02.05. 2023 pro děti s povinným předškolním vzděláváním ve školním roce 2023/24 s trvalým bydlištěm v Ledči nad Sázavou a místních částí (Habrek, Horní Ledeč, Souboř, Obrvaň)
  • 03.05. 2023 pro děti s trvalým bydlištěm v Ledči nad Sázavou a místních částí (Habrek, Horní Ledeč, Souboř, Obrvaň)
  • 04.05. 2023 pro děti  s trvalým bydlištěm mimo Ledeč nad Sázavou    

v době od 09.00 hodin do 11.00 hodin a od 12.00 hodin do 15.00 hodin ( 2,3,4 května 2023 )

Zákonní zástupci jsou povinni u zápisu doložit:

  1.  Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – ke stažení na webových stránkách školy či k vyzvednutí ve vestibulu Městského úřadu Ledeč nad Sázavou v úřední dny ( pondělí, středa do 17.00 hodin). Důležité: datum na žádosti musí souhlasit se dny, kdy je zápis vyhlášen (tj. 2,3,4. května 2023). Pokud bude na žádosti uvedeno jiné datum, než je stanoveno – žádost bude posuzována jako neplatná!
  2. Rodný list dítěte ( popřípadě cestovní pas dítěte)
  3. Potvrzení od lékaře – Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
  4. Cizinci– občané Evropské unie doloží potvrzení o přechodném pobytu. Ostatní cizinci povolení k pobytu na území České republiky podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/24 začíná pro děti narozené od 01.09. 2017 do 31.08. 2018


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ STANOVENÁ ŘEDITELKOU ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) stanovila ředitelka Mateřské školy Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, tato kritéria:

Kritéria přijetí:

  1. Děti 3 leté a starší ( nar. do 31.08. 2020 ) s trvalým pobytem Ledeč nad Sázavou včetně místních částí Habrek, Horní Ledeč, Obrvaň, Souboř.

Starší dítě má přednost.

Dle volných míst pak děti z okolních obcí, které nespadají trvalým bydlištěm do Ledče nad Sázavou. Starší dítě má přednost.

Doplňující informace:

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o tom, na které pracoviště MŠ a do které třídy bude dítě přijato a o stanovení zkušebního pobytu dítěte – §34 odst. 3. zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Pro řešení sporných případů dětí umístěných současně na jednom místě pořadí (stejný věk) stanovuje ředitelka doplňující kritérium: výběr losem.