Zápis dětí z Ukrajiny do mateřské školy pro školní rok 2022 – 2023

Zápis dětí z Ukrajiny do mateřské školy pro školní rok 2022 – 2023 se uskuteční v budově MŠ Stínadla 1049 v kanceláři ředitelky v termínu: 01. 06. 2022 v době od 9.00 hodin do 11.00 hodin a od 12.00 hodin do 15.00 hodin.

Zákonní zástupci jsou povinni u zápisu doložit:

  1. Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzděláváníke stažení na webových stránkách školy či k vyzvednutí ve vestibulu Městského úřadu Ledeč nad Sázavou v úřední dny ( pondělí, středa do 17.00 hodin)
  2. Rodný list dítěte ( popřípadě cestovní pas dítěte)
  3. Potvrzení od lékaře – Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
  4. Cestovní pas zákonného zástupce (může být i prarodič, zletilý sourozenec, nebo osoba, která má dítě svěřené do péče). Potvrzení o přechodném bydlišti, nebo čestné prohlášení osoby u které je rodina ubytována.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/23 začíná pro děti narozené od 01.09. 2016 do 31.08. 2017

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ STANOVENÁ ŘEDITELKOU ŠKOLY

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) stanovila ředitelka Mateřské školy Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, tato kritéria:

Kritéria přijetí:

1. Děti 3 leté a starší ( nar. do 31.08. 2019 ) s trvalým pobytem Ledeč nad Sázavou včetně místních částí Habrek, Horní Ledeč, Obrvaň, Souboř.

Starší dítě má přednost.

Dle volných míst pak děti z okolních obcí, které nespadají trvalým bydlištěm do Ledče nad Sázavou. Starší dítě má přednost.

Doplňující informace:

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o tom, na které pracoviště MŠ a do které třídy bude dítě přijato a o stanovení zkušebního pobytu dítěte – §34 odst. 3. zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Pro řešení sporných případů dětí umístěných současně na jednom místě pořadí (stejný věk) stanovuje ředitelka doplňující kritérium: výběr losem.