INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Zápis v těchto dnech se netýká dětí s ukrajinskou národností. (bude vyhlášen v červnu)

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU 

pro školní rok 2022 – 2023 se uskuteční prezenčně za přítomnosti dětí i rodičů v kanceláři ředitelky na MŠ Stínadla (horní vchod do MŠ)

Termín:

03.05.2022 – Úterý od 9.00 – 11.00 hodin a od 12.00 – 15.00 hodin

04.05.2022 – Středa od 9.00 – 11.00 hodin a od 12.00 – 15.00 hodin               

Zákonní zástupci jsou povinni u zápisu doložit: 
  1. Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – ke stažení na webových stránkách školy či k vyzvednutí ve vestibulu Městského úřadu Ledeč nad Sázavou v úřední dny (pondělí, středa do 17.00 hodin)
  2. Rodný list dítěte
  3. Potvrzení od lékaře – Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.
  4. Cizinci žijící na území ČR doloží doklad s povolením k pobytu na území České republiky podle zákona 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( stačí kopie)
Důležité:

Datum na žádosti musí souhlasit se dny kdy je zápis vyhlášen ( tj. 03.05. a  04.05 2022)

Pokud bude na žádosti uvedeno jiné datum, než je stanoveno – žádost bude posuzována jako neplatná!

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ STANOVENÁ ŘEDITELKOU ŠKOLY

Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuje ředitelka školy ve smyslu §34, 34a) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů následující kritéria:

  1. Děti 3 leté a starší ( nar. do 31.08. 2019 ) s trvalým pobytem Ledeč nad Sázavou včetně místních částí Habrek, Horní Ledeč, Obrvaň, Souboř.

Starší dítě má přednost.

 2. Dle volných míst pak děti z okolních obcí, které nespadají trvalým bydlištěm do Ledče nad Sázavou. Starší dítě má přednost.

Doplňující informace:
  • Ředitelka mateřské školy rozhoduje o tom, na které pracoviště MŠ a do které třídy bude dítě přijato a o stanovení zkušebního pobytu dítěte – §34 odst. 3. zákona 561/2004 Sb., školský zákon. 
  • Počet přijatých dětí nesmí přesáhnout kapacity tříd na jednotlivých pracovištích, které jsou nastaveny KHS Jihlava a zápisem v rejstříku škol z roku 2013 
  • Pro řešení sporných případů dětí umístěných současně na jednom místě pořadí (stejný věk) stanovuje ředitelka doplňující kritérium: výběr losem. 

 Jarmila Dvořáková

ředitelka mateřské školy