ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU

pro školní rok 2021 – 2022 za mimořádných opatření

Podle níže uvedených kritérií se zápis uskuteční bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí.

V termínu: Od pondělí 10.05. 2021 do středy 12.05. 2021

Žádost lze doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy – nr6ktwn
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  (nelze jen poslat prostý e-mail!)
 3. vložit do obálky nadepsané – „Zápis + datum vložení + jméno dítěte“ do poštovní schránky MŠ  Ledeč nad Sázavou Stínadla 1049 (umístěna na brance horního vchodu do hospodářské budovy)
 4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 5. po splnění podmínek pro přijetí obdrží zákonní zástupci e- mailem registrační číslo dítěte

 K žádosti je nutné přiložit:

 1. Kopie rodného listu dítěte – Po doložení a ověření správnosti údajů bude kopie rodného listu skartována.
 1. Doklad o řádném očkování dítěte – Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.
 1. Cizinci žijící na území ČR doloží doklad s povolením k pobytu na území České republiky podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stačí prostá kopie).  

 

Veškeré informace týkající se zápisu dětí do Mateřské školy Ledeč nad Sázavou sledujte, prosím, na našich webových stránkách školy.

Důležité: Datum na žádosti musí souhlasit se dny kdy je zápis vyhlášen (tj. 10., 11. a 12. května 2021)

Pokud bude na žádosti uvedené jiné datum, než je stanoveno – žádost bude posuzovaná jako neplatná!

 

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ pro školní rok 2021 – 2022

Termín: od 10.05. 2021 do 12.05. 2021  

Rodiče ( nebo jiní zákonní zástupci ), kteří mají zájem o umístění dítěte od 1.září 2021 do naší mateřské školy, vyplní  žádost o přijetí dítěte do MŠ, doloží kopii rodného listu a vyjádření dětského lékaře – ke stažení na webových stránkách školy či k vyzvednutí ve vestibulu Městského úřadu Ledeč nad Sázavou v době:

 

Od 19. 04. 2021

Pondělí  – od 9.00 – 11.00 hodin a  od 15.00 – 16.00 hodin

Středa    – od 9.00 – 11.00 hodin a  od 15.00 – 16.00 hodin      

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli.

Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny podle předem stanovených kritérií. Děti do mateřské školy jsou přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole. 

  

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky (§ 34 odstavec 4 ŠZ) s trvalým bydlištěm Ledeč nad Sázavou.
 2. Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší) – s místem trvalého pobytu v Ledči nad Sázavou narozené do 31.08. 2018.
 3. Dle volných míst pak děti z okolních obcí, které nespadají trvalým bydlištěm do Ledče nad Sázavou v pořadí od nejstarších po nejmladší.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na internetových stránkách a na dveřích školy pod registračními čísly.

Jarmila Dvořáková

ředitelka mateřské školy